Wyjeżdżając za granicę zawsze należy pamiętać o wykupieniu ubezpieczenia. Polisy nie są drogie, a koszty, jakie należy ponieść w razie ich braku, są wprost astronomiczne.

Od czego można i warto się ubezpieczyć?

pokrycie kosztów leczenia i pomocy w podróży. Przedmiotem ubezpieczenia są przeważnie koszty poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, poza granicami Polski lub kraju zamieszkania ubezpieczonego, m.in.:

koszty leczenia ubezpieczonego poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, w okresie trwania umowy ubezpieczenia;

koszty transportu medycznego ubezpieczonego do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej na terenie Polski (koszty transportu medycznego nie są ograniczone sumą ubezpieczenia);

koszty transportu ciała ubezpieczonego do miejsca pochówku na terenie Polski lub kraju zamieszkania ubezpieczonego;

– organizacja pomocy w podróży i pokrycie jej kosztów.

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), które gwarantuje wypłatę odszkodowania związanego z nieszczęśliwym wypadkiem, na skutek którego ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub poniósł śmierć. Z reguły w ramach ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków można otrzymać następujące świadczenia:

– świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu;

– świadczenie na wypadek śmierci – 100% sumy ubezpieczenia.

Przy wyborze tego typu ubezpieczenia należy zwrócić uwagę na wysokość sumy ubezpieczenia. Sumy określone na zbyt niskim poziomie prowadzą do rozczarowań związanych z wysokością przekazywanych świadczeń odszkodowawczych.

ubezpieczenie kosztów akcji ratowniczej i poszukiwawczej gwarantuje pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej i kosztów poszukiwań w celu ratowania życia i zdrowia ubezpieczonego oraz udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej na miejscu wypadku. Obejmuje zwykle swym zakresem zwrot kosztów transportu ubezpieczonego z miejsca wypadku do najbliższej placówki pomocy medycznej. Ten rodzaj ubezpieczenia jest polecany w szczególności osobom wypoczywającym aktywnie.

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy (OC). Ubezpieczenie OC przenosi materialną odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim na firmę ubezpieczeniową – do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w polisie ubezpieczenia. Ubezpieczenie OC jest dobrym rozwiązaniem dla osób prowadzących aktywny tryb życia. Chroni ono od skutków finansowych związanych z naprawieniem szkody – może pokrywać koszty leczenia, koszty zniszczonego sprzętu, a nawet koszty procesu sądowego.

pokrycie kosztów utraty lub opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego. Firmy ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenie bagażu podróżnego na wypadek jego utraty, zniszczenia i opóźnienia w dostarczeniu na miejsce pobytu. W ramach tego ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową objęte są rzeczy wchodzące w skład bagażu podróżnego, tzn. walizy, nesesery, torby wraz z ich zawartością (odzież i rzeczy osobiste). Ubezpieczenie może również obejmować sprzęt sportowy. Ubezpieczenie bagażu podróżnego jest szczególnie przydatne podczas podróży samolotem, gdy bagaż narażony jest na opóźnione dostarczenie, zniszczenie czy kradzież. Kradzież może przytrafić się zarówno na lotnisku, jak i w hotelu czy w samochodzie. W przypadku ubezpieczenia bagażu podróżnego należy zwrócić szczególną uwagę na wyłączenia odpowiedzialności, bowiem w większości przypadków zakres ubezpieczenia nie obejmuje np. kradzieży z samochodu

Kontakt:

Telefon:

22 881-96-81

502-020-318

601-282-025

e-mail:

biuro@ursynow-ubezpieczenia.pl

Adres biura:

ul.Stryjeńskich 17, 02-791 Warszawa

Biuro czynne w godzinach:

poniedziałek – czwartek godz. 11-19

piątek godz. 9-17