Ubezpieczenia dla małych średnich przedsiębiorstw

Oferta skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw/firm, które narażone sa na różne zdarzenia losowe. Nieprzewidziane zdarzenia mogą narazić firmę na straty oraz utratę płynności finansowej.

Dlatego pomyśl już teraz o ubezpieczeniu. Nasi konsultanci z szeregu dostępnych ubezpieczeń doradzą wybrać najlepsze dla Twojej działalności.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla firm

Ubezpieczenie to jest dedykowane dla  przedsiębiorców i ma na celu zapewnić ochronę przed negatywnymi skutkami finansowymi roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie, na skutek szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych w związku z prowadzeniem przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem,które jest wykorzystywane w takiej działalności,będące następstwem czynu niedozwolonego (OC deliktowa) lub niewykonania lub nienależytego wykonania umów (OC kontraktowa).Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.Ochrona może również zostać rozszerzona o klauzule dodatkowe takie jak m. in. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt, za szkody w środowisku,odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w mieniu powierzonym które stanowiło przedmiot obróbki naprawy,czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze wykonywanych przez Ubezpieczonego.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów dla firm

Ubezpieczenie ogniowe należy do najpopularniejszych ubezpieczeń majątkowych. Zapewnia ochronę majątku ubezpieczanej Firmy przed skutkami szkód o charakterze często wręcz katastroficznym,które powodują poważne straty finansowe, wynikające z utraty lub zniszczenia aktywów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów dla  przedsiębiorców może być wszelkiego rodzaju mienie będące w posiadaniu firmy,a w szczególności:

–  budynki,budowle i lokale,

– urządzenia techniczne, maszyny,aparaty i narzędzia,

– środki obrotowe; towary,surowce,półprodukty,wyroby gotowe lub w toku produkcji,opakowania,części zapasowe do maszyn i urządzeń,

– wyposażenie sklepów, biur, magazynów i innych pomieszczeń,

– wartości pieniężne,

– nakłady adaptacyjne

Dokładamy wszelkich starań żeby zakres ochrony był dopasowany do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.

Kontakt:

Telefon:

22 881-96-81

502-020-318

601-282-025

e-mail:

biuro@ursynow-ubezpieczenia.pl

Adres biura:

ul.Stryjeńskich 17, 02-791 Warszawa

Biuro czynne w godzinach:

poniedziałek – czwartek godz. 11-19

piątek godz. 9-17