Ubezpieczenie grupowe na życie dla firm

Ubezpieczenie skierowane jest do grupy pracowników oraz wszelkich innych grup formalnych (związki zawodowe, spółdzielnie itp.) . Minimalna liczba pracowników konieczna do zawarcia umowy ubezpieczenia to 3 osoby związane  formalnie z zakładem pracy (ubezpieczającym). Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby w wieku 18-69 lat , a ochrona może trwać aż do roku, w którym ubezpieczony kończy 70 lat.

Zawarcie ubezpieczenia jest możliwe bez względu na stan zdrowia ubezpieczonego. Również poszerzenie zakresu ubezpieczenia nie wymaga badań medycznych. Umowa ubezpieczenia daje możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia optymalnie zaspokajającego potrzeby osób ubezpieczonych. Warunki ubezpieczenia w zakresie wysokości świadczeń podlegają negocjacjom. Ochrona ubezpieczeniowa działa przez 24 godziny na dobę na całym świecie. Ubezpieczony ma przy tym prawo do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia po odejściu z zakładu pracy w ramach odrębnej, korzystnej umowy ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego. Wysokość składki zależy od wysokości sumy ubezpieczenia, zakresu ubezpieczeń dodatkowych, wysokości świadczeń oraz liczby wieku, płci i zawodu osób przystępujących do ubezpieczenia. Składka może być opłacana miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie. Świadczenia wypłacane w ramach polisy wolne są od podatku dochodowego i spadkowego, a przy zawieraniu umowy wymagane jest minimum formalności.

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego. Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego (naturalną lub wskutek nieszczęśliwego wypadku). Zakres rozszerzony pozwala zadbać o ochronę życia i zdrowia nie tylko ubezpieczonego, ale i jego najbliższych.

 

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia

Dla kogo kierowane jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie skierowane jest do klienta indywidualnego, który nie ukończył 65 lat. Umowa ubezpieczenia może objąć ochroną ubezpieczeniową rodzinę Ubezpieczonego: małżonka lub partnera i dzieci.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty świadczeń medycznych, koszty pomocy doraźnej i dzienne świadczenie z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu.

W zakresie kosztów świadczeń medycznych znajdują się m.in.:

 • konsultacje lekarza internisty oraz lekarzy specjalistów,

 • badania diagnostyczne,

 • wizyty domowe,

 • rehabilitacja,

 • przegląd stomatologiczny,

 • szczepienie przeciw grypie,

infolinia telefoniczna, za pośrednictwem której można uzyskać informacje o zakresie świadczeń oraz o terminach.

Umowa może być zawarta w ramach ubezpieczenia indywidualnego w wariancie:

 • Standard

 • Pełnym

 • Prestiż

lub w ramach ubezpieczenia rodzinnego w wariancie:

 • Pełnym

 • Prestiż

Ze szczegółami naszej oferty zapoznają Państwa nasi pracownicy i współpracownicy

Kontakt:

Telefon:

22 881-96-81

502-020-318

601-282-025

e-mail:

biuro@ursynow-ubezpieczenia.pl

Adres biura:

ul.Stryjeńskich 17, 02-791 Warszawa

Biuro czynne w godzinach:

poniedziałek – czwartek godz. 11-19

piątek godz. 9-17